Mang khí chất Quảng Nam hay cãi
cắt tóc ngắn
cãi hủ nho chìm đắm
viết “tình già”
cải khuôn sáo thi ca
cãi cải cãi
tìm chân trời mới
viết viết viết
tả xung hữu đột
đi đi đi
ra bắc vào nam
bút sắc chí nhọn

nhiều lúc đơn côi
nhiều lúc cãi nhầm!

Tôi cày xới trên cánh đồng chữ nghĩa
cám ơn bóng râm
trên con đường nắng!

Nguyễn Nho Khiêm

Advertisements